Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către Lextom Trans Asd prin intermediul prezentului web site

Toate datele cu caracter personal colectate de Lextom Trans Asd sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, Lextom Trans Asd prelucrează numai date cu caracter personal pentru a asigura comunicarea cu persoanele interesate de activitatea firmei, prezentată prin intermediul acestui web site. Informațiile prelucrate se limitează la: numele și prenumele persoanei interesate care completează formularul de contact pus la dispoziție pe site , adresa de e-mail, compania și numărul de telefon).

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din cadrul Lextom Trans Asd .

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de către membrii personalului Lextom Trans Asd sau de către persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare ale firmei.

Persoanele interesate vor putea accesa aceste date prin intermediul site-ului online al firmei și numai în scopul de a oferi terților informațiile necesare pentru a le permite să ia la cunoștință de activitatea desfășurată de Lextom Trans Asd .

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către Lextom Trans Asd pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, să se adreseze responsabilului cu protecția datelor din cadrul Lextom Trans Asd (la adresa de e-mail: office@lextomtrans.ro cu un mesaj în atenția persoanei desemnate cu protecția datelor cu caracter personal a  firmei) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, vă informăm că aveți dreptul de a accesa (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc, prin trimiterea unei cereri scrise către Lextom Trans Asd la adresa de email mai sus menționată.